INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu klientom dostępu do określonych zasobów elektronicznych oraz określa zasady sprzedaży usług przez platformę internetową w domenie https://learncom.pl.
 2. Platforma internetowa zlokalizowana pod adresem https://(nazwa subdomeny).learncom.pl (zwana dalej “Platformą”) jest prowadzony przez Llidero Sp. z o.o.

PRZEDMIOT Platformy

Przedmiotem Platformy jest wsparcie rozwój kompetencji zawodowych pracowników oraz umożliwienie dostępu do szkoleń online użytkownikom Internetu.

KORZYSTANIE Z Platformy

 1. Korzystanie z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Rejestracja użytkownika polega na podaniu przez użytkownika danych niezbędnych do założenia konta na Platformie (imię, nazwisko, adres email) i na udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownik jest identyfikowany na Platformie za pomocą nazwy użytkownika (loginu), którym jest adres  e-mail.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim danych służących do logowania się do Platformy.
 5. Serwis administruje i chroni dane osobowe użytkowników. Dane te mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Serwis oraz podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

ZAMÓWIENIA

 1. Za pośrednictwem Platformy, Użytkownicy mogą nabywać oferowane w niej usługi.
 2. Do realizacji zamówienia konieczne jest postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi zamawiającemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wymaganych danych.

KORZYSTANIE Z ZAKUPIONYCH POZYCJI

 1. Zakupione pozycje są dostępne dla użytkownika na jego indywidualnym koncie, dostępnym po zalogowaniu do Platformy. Pozycje te są dostępne terminowo.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych pozycji do momentu wygaśnięcia licencji, bez możliwości rozpowszechniania osobom trzecim zakupionych i odtwarzanych materiałów.

ZASADY KORZYSTANIA Z POZYCJI

 1. Wszystkie pozycje oferowane przez Platformę (odpłatnie i nieodpłatnie), objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r, Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z pozycji nabytych na Platformie zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu nabytych pozycji w całości ani we fragmentach, publikacji, dystrybucji oraz zwielokrotniania, ingerowania w ich zawartość.
 4. Użytkownik obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z pozycji w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, drogą elektroniczną na adres [email protected]
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 20 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O statusie reklamacji Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot kosztów zamówienia będzie dokonywany w ustalony z Użytkownikiem sposób w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie i czynniki zewnętrzne. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 2. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Platforma zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej llidero.com
 4. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Llidero Sp. z o.o.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw konserwacyjnych w korzystaniu z Platformy bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkownika.